Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie odwiertu awaryjnego otworu studziennego

dla Ujęcia Wody przy ul. Podgórnej

1. Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, Plac Polski 1

Telefon /067/ 258 24 78, e-mail: zwik@zwikwalcz.pl

NIP: 765-000-63-30

W dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisywany jako Zamawiający.

2. Numer postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest hasłem: „Wykonanie odwiertu awaryjnego otworu studziennego dla Ujęcia Wody przy ul. Podgórnej„.

Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na to hasło.

3. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień w ZWIK Sp.  z o.o. w Wałczu”. Do powyższego ogłoszenia nie stosuje się przepisów ustawy PZP.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie odwiertu awaryjnego otworu studziennego dla Ujęcia Wody przy ul. Podgórnej (zwikwalcz.pl)

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679