Do 1901 roku mieszkańcy miasta czerpali wodę z jezior i trzech studni z których jedna znajdowała się koło szpitala a druga koło sądu. Kiedy w 1898 roku okazało się, że woda ta szkodzi zdrowiu zawiązano kontrakt z inżynierem Schvenem z Bochum – nie tylko na założenie wodociągów miejskich, ale również na ich użytkowanie przez okres 50 lat. W 1920 roku miasto skorzystało z zastrzeżonej w umowie klauzuli i wykupiło koncesję z rąk prywatnych. Pierwsze próbne wiercenia prowadzone były nad brzegiem Jeziora Zamkowego (za kościołem). Jak się okazało jakość wody nie była najlepsza. Lepsze wyniki uzyskano ze studni odwierconych na wzgórzu nad Jeziorem Raduń. Tam wybudowano wieżę ciśnień i zakład wodociągów, który istnieje do dnia dzisiejszego.
Wodociągi rozpoczęły pracę od 1 października 1901 roku. Z biegiem czasu zaczęto rozbudowywać sieć wodociągową i kanalizacyjną.

………

Kiedy w 1975 roku powołano 49 województw na terenie nowopowstałego województwa pilskiego utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile. W strukturze organizacyjnej tego przedsiębiorstwa znalazł się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wałczu.
Ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych w 1983 roku ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile wyodrębniono wodociągi i kanalizację i w czerwcu tego roku utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile. W skład tego przedsiębiorstwa weszło 11 zakładów rejonowych w tym również Zakład Rejonowy Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu.
Kiedy w 1991 roku ukazuje się Ustawa o Samorządzie Terytorialnym, która nakłada na Gminy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności Wojewoda Pilski jako organ założycielski WPWiK w Pile wydaje zarządzenie o podziale przedsiębiorstwa. Wszystkie dotychczasowe zadania realizowane przez WPWiK w Pile stały się zadaniami własnymi Gminy – w tym również Gminy Wałcz. Na bazie majątku przekazanego Gminie Uchwałą Nr I/80/91 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 29 kwietnia 1991 roku utworzono budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który rozpoczął działalność od dnia 1 maja 1991r.
W dniu 21 maja 1997 roku Rada Miejska w Wałczu podjęła Uchwałę Nr II/sXXVII/218/97 zawierającą postanowienie o przekształceniu komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółę prawa handlowego pod nazwą – Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Spółka z o.o. w Wałczu.
Spółka rozpoczęła działalność z dniem 15 maja 1998 roku i w takim kształcie organizacyjnym działa do dnia dzisiejszego.
Władzami Spółki są:
– Zarząd Spółki
– Rada Nadzorcza
– Zgromadzenie Wspólników
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odbiór i oczyszczanie ścieków, rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.
Głównym zadaniem było jest i będzie świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków w sposób zapewniający spełnienie wymagań odbiorców poprzez dostarczanie wody w odpowiedniej ilości, a tym samym dobrej jakości w sposób ciągły i niezawodny.