UREGULOWANIA PRAWNE

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity)
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

UCHWAŁA NR VIII/XIV/134/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wałcz

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 
REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (e-Faktura)
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Szanowni Państwo.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2023 r. zostaje udostępniona naszym klientom możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W tym celu należy:

- zapoznać się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w postaci elektronicznej (e-Faktur), znajdującego się w zakładce: Prawo,

- pobrać i wypełnić formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, znajdujący się w zakładce: Druki,

- przekazać nam prawidłowo wypełniony formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej.