WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE

INFORMACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu (dalej „Spółka”), uprzejmie informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, z definicji ścieków wyłączone zostały wody opadowe lub roztopowe. W konsekwencji, w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa usługi odprowadzania ścieków nie mieszczą w swoim zakresie usług odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

Z uwagi na wyżej wskazaną zmianę, dotychczas zawarte pomiędzy Państwem a Spółką  umowy o odprowadzenie ścieków – wód opadowych i roztopowych wymagają gruntownej modyfikacji, celem ich dostosowania do aktualnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka przystępuje więc do wysyłania dotychczasowym Usługobiorcom nowych wzorów umowy oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, a w przypadku Usługobiorców będących konsumentami – dodatkowo informacji konsumenckiej.

Mając na względzie powyższe – po otrzymaniu w/w dokumentów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie następujących czynności:

  1) zapoznania się z treścią przesłanej informacji konsumenckiej oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią, które załączone jest do informacji (dot. Usługobiorców będących konsumentami),

   2) uzupełnienia umów w zakresie wymaganych danych oraz czytelne ich podpisanie,

  3) podpisane egzemplarze umowy wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją prosimy przekazać osobiście, bądź listownie na adres siedziby Spółki – ul. Plac Polski 1 Biuro Obsługi Klienta – pokój 4, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Egzemplarz ogólnych warunków umowy o odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych oraz informacji konsumenckiej należy zachować na własne potrzeby.

Nowy wzór umowy zastępuje dotychczasowe umowy w przedmiotowym zakresie, obowiązujące pomiędzy Państwem jako Usługobiorcą, a Spółką.

Ponadto informujemy, iż tylko przesłanie albo osobiste dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w niniejszym piśmie, skutkować będzie zawarciem nowej umowy.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 67 258 24 78 wew. 28 lub 29.

 

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych odbywa się na podstawie pisemnej umowy o odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu a Usługobiorcą.

Umowa, może być zawarta:

  • z osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, z której mają być odprowadzane wody opadowe lub roztopowe;
  • z właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi;
  • z osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Usługobiorca może zawrzeć umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do ich reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób.


Opłaty

Zasady naliczania opłat

Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest wielkość powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni.

W obowiązującej taryfie nie pobiera się opłat za wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachów. Powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości (gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub wprowadzane do gruntu) i nie są wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie podlegają opłacie.

Zaznaczyć należy, że opłatami objęte są wyłącznie powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane kanałem otwartym lub zamkniętym do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Podstawą obliczenia kwoty opłaty jest ilość odprowadzanych wód z powierzchni utwardzonych.

Rozliczenie należności z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych odbywa się w jednomiesięcznych okresach obrachunkowych na podstawie iloczynu ceny taryfowej i wskazań urządzenia pomiarowego. W przypadku braku urządzenia pomiarowego, należność ustalana będzie jako iloczyn ceny taryfowej, powierzchni utwardzonej, z której wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane i średniego opadu liczonego jako średnia opadów z ostatnich 10 lat według danych odpowiednio miejscowego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na 2020 rok przyjęto sumę opadów w wysokości 666 mm, czyli 0,67 m3/m2.

Przykład wyliczenia ceny:

Cena: 5,18 zł/m3 netto

Powierzchnia: 30 m2
5,18 x 30 x 0,67 = 104,12 zł netto rocznie
104,12/12 = 8,68 zł netto miesięcznie

 

Tabela opłat

Wysokość cen za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych obowiązujących od 01.01.2023 r.

 

Terminy i sposób wnoszenia opłat

Rozliczanie należności odbywa się w okresie obrachunkowym jednomiesięcznym. Usługobiorca dokonuje zapłaty w formie przelewu, wpłaty na konto ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu podane na fakturze VAT albo gotówką w kasie ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu przy ulicy Plac Polski 1 w terminie płatności oznaczonym na fakturze VAT.

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679