Zaproszenie do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu za rok 2021 i 2022.

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wałcz zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego ZWiK Sp. z o.o. Wałcz za rok 2021 i 2022.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok  2021 i 2022 oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania zgodnie                                 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Od biegłego rewidenta odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania oczekujemy:
 1. Gotowości do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminach uczestnictwa biegły rewident zostanie powiadomiony, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty dotyczące uczestnictwa w posiedzeniach ponosi biegły rewident.
 2. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Spółki ( w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych istotnych problemach                                      w rachunkowości Spółki.
 3. Oferta powinna zawierać:
 4. Informacje o oferencie tj.:
 5. Forma prawna prowadzonej działalności i aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG
 6. Aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest biegły rewident, o którym mowa w pkt.2
 7. Numer wpisu na listę firm audytorskich
 8. Dokument przedstawiający doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych ( doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem)
 9. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prowadzonym badaniem. Cena powinna być podana łącznie oraz oddzielnie za badane lata w kwocie netto i brutto.
 10. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie
 11. Terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego
 12. Projekt umowy
 13. Odpowiedzi na ewentualne pytania uzyskać można telefonicznie u Głównego Księgowego Spółki Pani Danuty Konopki telefon 67 2582478 od poniedziałku do piątku w godzinach  13.00 -14.00
 14. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia na piśmie sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do 31 kwietnia 2022r. i 2023r.
 15. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „ OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZWiK Sp. z o.o. WAŁCZ ZA ROK 2021 i 2022”, w terminie do dnia 24 września  2021r.                   do godziny 12.00 pod adresem ZWiK Sp. z o.o. 78-600 Wałcz Plac Polski 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Ofert złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 16. Otwarcie ofert nastąpi na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej po terminie określonym datą przyjmowania ofert.
 17. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679