Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych Odbiorcy usług jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Polski 1, w Wałczu 78-600 tel.: 67 258 24 78, adres e-mail: zwik@zwikwalcz.pl, dalej jako „ZWiK”.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@zwikwalcz.pl.

3. Dane osobowe Odbiorców usług, o których mowa w pkt.1 będą przetwarzane w celu należytego świadczenia usług przez ZWiK, wynikających z Umowy Spółki oraz zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2018 poz. 650).

4. Odbiorcom usług przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawy
i wydania na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie – dobrowolne.
Jednakże w przypadku odmowy udostępniania danych osobowych przez Odbiorcę usług spowoduje niemożność ich świadczenia przez ZWiK.

5. Dane udostępnione przez Odbiorców usług nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dostęp do danych osobowych posiadają:

  • Firmy obsługujące nasze systemy informatyczne wyłącznie w zakresie celu przewidzianym w umowie. Firma zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

  • Podmiotom świadczącym pomoc prawną.

  • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.: sądy lub organy ściągania.

  • Podmiotom windykacyjnym w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu zalegania
    z opłatami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

6. Dane udostępnione przez Odbiorców usług nie będą podlegały profilowaniu.

Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analiz lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku usprawiedliwionych celów Administratora, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679