W imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu informuję, iż na terenie miast Wałcz obowiązuje taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzona przez Radę Miasta Wałcz na podstawie Uchwały nr VII/SXXXII/213/17 z dnia 28 marca 2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu w dniu 20 listopada 2017 r. przedstawił Burmistrzowi Miasta Wałcz wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) („Ustawa Nowelizująca”).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy Nowelizującej Burmistrz przekazuje organowi regulacyjnemu (tj., dyrektorowi regionalnemu zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), dokumentację dotyczącą postępowań o zatwierdzenie taryfy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy Nowelizującej, tj., od dnia 12 grudnia 2017 r.

Ponadto stosownie do art. 6 ust. 4 Ustawy Nowelizującej w przypadku postępowań
o zatwierdzenie taryfy wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej do dnia wejścia w życie taryfy albo cen i stawek zgodnie z przepisami ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stosuje się ostatnio obowiązujące taryfy.

Tym samym zgodnie z przepisami Ustawy Nowelizującej w przypadku jakim znalazł się ZWiK Wałcz, na skutek przekazania wniosku o zatwierdzenie taryfy przez Burmistrza Miasta Wałcz do organu regulacyjnego, na terenie Miasta Wałcz obowiązuje dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzona przez Radę Miasta Wałcz na podstawie Uchwały nr VII/SXXXII/213/17 z dnia 28 marca 2017 r.

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679