Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu 14/TD/2019 z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przejazdowej przepompowni ścieków w mieście Wałcz, ul. Półwiejska (dz. nr 4990/24; 4990/16).

Pełna treść ogłoszenia

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679