” W wyniku przeprowadzonej licytacji osiągnięto cenę 12.100,- zł (jedno przebicie).

Nabywcą została firma BEPISZ S.C. Wywóz Nieczystości Płynnych

Władysław Piszczek, Małgorzata Piszczek z Wałcza.”

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO

W TRYBIE  LICYTACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, zwany dalej „Sprzedawcą” ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż ruchomego składnika majątku trwałego:

Lp. Nazwa środka trwałego Rok produkcji Ilość Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. Koparko-ładowarka URSUS OSTRÓWEK K162 1990 1 12 000,00 zł

brutto

1200,00zł

Cena minimalna zawiera podatek VAT i została ustalona na podstawie średniej ceny rynkowej podobnych maszyn z tego rocznika znajdujących się w podobnym stanie technicznym.

Koparko-ładowarka Ostrówek K162

 • Moc znamionowa 38 kW
 • Pojemność skokowa 3120 cm3
 • Masa własna 3425 kg
 • Przebieg 1140 mtg

Pojazd nie był użytkowany od 2017 roku w związku, z czym nie posiada ważnego badania technicznego. W celu przywrócenia koparki do pełnej sprawności technicznej umożliwiającej uzyskanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym, należy dokonać napraw powłoki lakierniczej, usunąć ogniska korozji, usunąć niesprawność hamulców (hamulca ręcznego), dokonać sprawdzenia układów hydraulicznych. Koparka daje się uruchomić, sterowanie wysięgnikiem działa. Stan wnętrza, stanowisko operatora, stan elementów sterowania ocenia się na dostateczny. Opony nadają się do dalszej eksploatacji – stopień zużycia ocenia się na 60 %.

 1. Oględzin wystawionego w trybie ustnej licytacji środka trwałego można dokonać na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wroniej w Wałczu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 do dnia 26 lipca 2019 roku. Szczegółowych informacji odnośnie stanu technicznego koparko-ładowarki udziela p. Grzegorz Krogulewski – tel. kom. 608 640 287.
 2. Warunkiem uczestnictwa w ustnej licytacji, jest złożenie przed rozpoczęciem licytacji do Przewodniczącego Komisji Przetargowej następujących dokumentów:
  • dowód wpłaty wadium,
  • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • w przypadku osoby prawnej – dowód tożsamości osoby reprezentującej ten podmiot i stosowny dokument rejestracyjny,
  • w przypadku pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa,
  • oświadczenie uczestnika licytacji, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 3. Warunkiem przystąpienia do ustnej licytacji jest wniesienie wadium na konto Sprzedawcy: SBL Złotów o/ Mirosławiec.

Nr rachunku: 79 8941 1032 0095 8936 2000 0010 z odpowiednią adnotacją: wadium – koparko-ładowarka Ostrówek ”

Wadium powinno być wniesione do dnia 30.07.2019 r. Sprzedawca uzna wniesienie wadium za skuteczne, gdy bank prowadzący rachunek Sprzedawcy potwierdzi, że otrzymał przelew.

 1. Nabywcą przedmiotu sprzedaży zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w licytacji i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Licytację prowadzi się z postąpieniem w wysokości 100 zł lub wielokrotnością tej kwoty.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie określonym w pkt. 15, ulega ono przepadkowi na rzecz Sprzedającego.
 3. Ustna licytacja nastąpi w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Sprzedawcy w Wałczu przy ulicy Plac Polski 1 w budynku B.
 4. Procedurę sprzedaży prowadzi Komisja Przetargowa.
 5. Licytacja rozpocznie się od wywołania przedmiotu przetargu, ceny wywoławczej, wysokości wadium oraz minimalnego postąpienia.
 6. Kwota minimalnego postąpienia nie może wynosić mniej niż 100 zł.
 7. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
 8. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego, będącego przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy.
 1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. W przypadku jednego uczestnika licytacji musi zostać dokonane jedno postąpienie.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 3. Nabywca otrzyma fakturę VAT za wylicytowany środek trwały.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Zakupiony środek trwały należy odebrać na swój koszt w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia licytacji.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawanych środków trwałych.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia licytacji bez konieczności podawania przyczyn.

Szczegółowych informacji odnośnie procedury sprzedaży udziela  p. Grzegorz Krogulewski – tel. kom. 608 640 287.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze zdjęciami

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679